LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2021

Learn latest technologies and explore how innovative experiences come to life on LINE.

LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2021

Learn latest technologies and explore how innovative experiences come to life on LINE

Personal Information

Oops! Something went wrong

กติกาการร่วมกิจกรรม และการแลกของที่ระลึก

โดยการคลิกและกด "ยืนยัน" ด้านล่างถือว่าท่านตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น และยินยอมให้บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านในการรับของรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE Company (Thailand) Limited Privacy Policy

You have been registered!

See you on Oct 16th, 2021

📅 Add to calendar